Bạn còn 10 lần xem bài giảng này. Lưu ý:Lần xem được tính ở mỗi phiên bạn truy cập mới

Hỏi đáp, thảo luận
  Nguyễn H Lâm
  Nguyễn H Lâm -  13/01/2019 17:26
  Cô giúp em với:
  Tìm xEZ*, biết x+5 là bội của x+1.
  Nguyễn Ngọc Khánh Linh
  Nguyễn Ngọc Khánh Linh -  16/01/2019 20:32
  Bạn tham khảo cách làm này giúp mình, vừa nãy mình chưa đọc kĩ đề cho lắm ^.^
  x + 5 là bội của x + 1
  => x + 5 chia hết cho x + 1
  => 2 (x+5) chia hết cho x + 1
  => 2x + 10 chia hết cho x + 1
  => (2x + 2) + 8 chia hết cho x + 1
  => 8 chia hết cho x + 1 ( do 2x+2 = 2(x+1) chia hết cho x +1 )
  => x + 1 thuộc { -8 ; -4 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 }
  => x thuộc { -9 ; -5 ; -3 ; -2 ; 1 ; 3 ; 7 } (dp x thuộc tập hợp Z* nên loại trường hợp x = 0)
  Nguyễn Ngọc Khánh Linh
  Nguyễn Ngọc Khánh Linh -  16/01/2019 20:26
  x + 5 là bội của x + 1
  => x + 5 chia hết cho x + 1
  => 2 (x+5) chia hết cho x + 1
  => 2x + 10 chia hết cho x + 1
  => (2x + 2) + 8 chia hết cho x + 1
  => 8 chia hết cho x + 1 ( do 2x+2 = 2(x+1) chia hết cho x +1 )
  => x + 1 thuộc { -8 ; -4 ; -2 ; -1 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 }
  => x thuộc { -9 ; -5 ; -3 ; -2 ; 0 ; 1 ; 3 ; 7 }
Mã bảo mật